معنی حقیقی شجاعت چیست؟

1 - معنی حقیقی شجاعت ، حُــّـریت و قوت قلب است . در مخاطرات نباید اضطراب و هیجان به شجاع دست دهد و هرچه قوت روح و لطافت قلب زیادت شود بر شجاعت می افزاید.

2 - مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراض کند خاموش بنشیند.

3 - نامداران جهان ، دلیرترین افرادند.

4 - نخستین شرطِ پیروزی ، دلیری است.

5 - همان طور که شجاعت مسری است، خیانت هم مسری است.

6 - شجاعتمانند عشق از امید تغذیه می کند.

7 - آن کس که شجاع است ،‌هرگز بیمی به دل راه ندهد .

8 - شجاعت به راستی زیر بنای همه صفات خوب است و سایر صفات نیک به آن وابسته است.

9 - با شهامت عمل کنید ، خواهید دید که نیروهای ناپیدا به یاری شما خواهند آمد.

10 - «شجاعت» فقدان و نبود ترس نیست ، کنترل و تسلط بر ترس است.

11 - کسانی که ترس را لمس نکرده باشند ، شجاعت را نخواهند آموخت.

12 - شهامت بزرگترین صفت بشری است، زیرا صفات دیگر در سایه آن پابرجا می مانند .

13 - امید و شجاعت ، دو الماس درخشانند که در تاج موفقیت جای دارند.

14 - « شجاع » یک بار و «ترسو» روزی هزار و یک بار می میرد!

/ 0 نظر / 13 بازدید