جوانان وزنه بردار

 

جوانان مسلمان سرگرم زور آزمایی ومسابقه وزنه برداری بودند سنگ بزرگی آنجا بود که مقیاس قوت ومردانگی جوانان به شمار می رفت وهر کس آنرا به قدر توانایی خود حرکت می داد در این هنگام حضرت رسول اکرم(ص)رسید وپرسید چه می کنید؟گفتند:داریم زورآزمایی می کنیم می خواهیم ببینیم کدامیک از ما قویتر وزورمندتر است حضرت فرمود:میل دارید که من بگویم چه کسی از همه قیتر ونیرومندتر است؟گفتند:چه از این بهتر که رسول خدا داور مسابقه باشد ونشان افتخار را او بدهد.افراد جمعیت همه منتظر ونگران بودند که رسول اکرم (ص)کدامیک را به عنوان قهرمان معرفی خواهد کرد عده ای بودند که هر یک پیش خود فکر می کردند الان رسول خدا دست او را خواهد گرفت وبه عنوان قهرمان مسابقه معرفی خواهد کرد رسول اکرم(ص)فرمود:ازهمه قویتر ونیرومندتر آنکسی است که اگر از یک چیزی خوشش آمد ومجذوب آن شد علاقه به آنچیز او را از مدار حق وانسانیت خارج نسازد وبه زشتی آلوده نکند واگر در موردی عصبانی شد وموجی از خشم در روحش پیدا گردیده تسلط بر خوشتن را حفظ کند جز حقیقت نگوید وکلمه دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد واگر صاحب نفوذ وقدرت گشت ومانعها ورادعها از جلویش برداشته گردیده زیاده از میزانی که استحقاق دارد دست درازی نکند.

نتیجه

هر کسی گرفتار حکومت نفس خوشتن است که این حکومت در لباس مختلفه جلوه می کند که اگر انسان خود را از حکومت نفس نجات ندهد گرفتار دره سقوط می شود لذا زورمندترین شخص از نظر حضرت رسول اکرم(ص)آن است که هنگام مبارزه با نفس اماره مغلوب آن قرار نگیرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید