سید علی

علامهحسنزادهآملیجلوی حضرت آقا دو زانونشسته و ایشان را مولا خطاب میکنند. حضرت آقا ناراحت شده و به علامه می فرمایند این کار را نکنید . علامه حسن زاده می فرمایند : اگر یک مکروه از شما سراغ داشتم این کار را نمی کردم .

/ 0 نظر / 6 بازدید