ابن سینا در سن جوانی


ابو علی بن سینا هنوز به سن بیست سال نرسیده بود که علوم زبان خود را فرا گرفت ودر علوم الهی وطبیعی وریاضی ودینی زمان خود سرآمد عصر شد روزی به مجلس درس(ابو علی ابن مسکویه)دانشمند معروف آن زمان حاضر شد با کمال غرور گردویی را به جلوابن مسکویه افکند وگفت مساحت سطح این گردو را تعیین کنید.ابن مسکویه جزوه هایی از یک کتاب کا در علم اخلاق وتربیت نوشته بود(کتاب طهار?ّ الاعراق)به جلوی ابن سینا گذاشت وگفت:تو نخست اخلاق خود را اصلاح کن تا من مساحت سطح گردو را تعیین کنم تو به اصلاح اخلاق خود محتاجتری از من به تعیین مساحت سطح این گردو. بو علی از این گفتار شرمسار گردید واین جمله راهنمای اخلاقی او در همه عمر قرار گرفت.

نتیجه

نتیجه بحث این است که انسان در هرمقامی که باشد ودر سطح معلومات هرچه قدر در درجات عالیه قرار داشته باشد باز احتیاج به اخلاق دارد واخلاق هم برای تهذیب نفس است وما مستقلا در این رابطه در سطح گوناگون کتابهایی نوشته ومنتشر کرده ایم.

/ 0 نظر / 9 بازدید